Konferencia:
Zamestnávanie cudzincov z tretích krajín - zamerané na Srbsko, Ukrajinu, Rusko
Miesto
Termín

Konferencia:
Zamestnávanie cudzincov z tretích krajín - zamerané na Srbsko, Ukrajinu, Rusko

Trvanie konferencie: 1-dňová konferencia

Základné informácie

Účastnícky poplatok: 149 € bez DPH , zahŕňa pracovné materiály, občerstvenie počas celej doby konferencie a plnohodnotný obed.

Doba trvania: odborná konferencia, trvanie 8.30-16.00

Téma

Zamestnávanie cudzincov z tzv. tretích krajín (krajín mimo EÚ) je aktuálnou témou dneška. Ako sa vyznať v tomto zložitom procese? Prinášame Vám pohľad 6 odborníkov z praxe. Krok za krokom ako zamestnať príslušníka z krajín mimo EÚ.

termín

Počet termínov k dispozícií : 2
Najbližší termín: 21.8.2018
Miesto: Nitra

Program konferencie - Zamestnávanie cudzincov z tretích krajín - zamerané na Srbsko, Ukrajinu, Rusko

8:30 – 9:00 Registrácia účastníkov s občerstvením

9:00 - 9:50   JUDr. Alena Huťanová

Zamestnávanie cudzincov z pohľadu pracovnoprávnych vzťahov

Zamestnávanie cudzincov - právny pohľad a úvod do problematiky: 

 • cudzí prvok v pracovnoprávnych vzťahoch, kedy vstupuje tzv. "cudzí prvok" do pracovnoprávnych vzťahov + príklady cudzieho prvku,
 • voľba práva v pracovnej zmluve - prečo je potrebná.

Vymedzenie problematiky medzinárodného zamestnávania: 

 • najčastejšie používané zamestnanecké štruktúry - lokálne zamestnanie, vysielanie a medzinárodný prenájom pracovnej sily,
 • čo musí pri nich zamestnávateľ zohľadniť (medzinárodné zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia, bilaterálne zmluvy o sociálnom zabezpečení ....).

Pojem sociálneho zabezpečenia - sociálne aspekty medzinárodného zamestnávania: 

 • koordinačné nariadenia EÚ a medzinárodná koordinácia sociálneho zabezpečenia,
 • bilaterálne zmluvy o sociálnom zabezpečení, princípy určenia nárokov na dávky,
 • zmluvné a nezmluvné štáty pre účely sociálneho zabezpečenia,
 • SZ pri medzinárodnom prenájme pracovnej sily (držitelia PD A1) a iné....

9:50 - 10:05 Prestávka s občerstvením

10:05 - 11:10   Ing. Peter Varga, Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Novela zákona o službách zamestnanosti v časti zamestnávania štátnych príslušníkov tretej krajiny od 1.5.2018

 • Rozšírenie povinností zamestnávateľa/informujúcej organizácie.
 • Zjednodušenie podmienok zamestnávania osôb z tretích krajín vo vybraných profesiách.
 • Zavedenie ďalšej podmienky pre udelenie povolenia na zamestnanie štátneho príslušníka tretej krajiny, vydanie potvrdenia o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta.
 • Zmeny v kategórii cudzincov, ktorí nepotrebujú povolenia na zamestnanie.

11:10 - 12:10   Dominik Oslanec, Cudzinecká polícia

Proces príjímania štátnych príslušníkov tretích krajín na územieSR za účelom zamestnania

Lektor poskytne informácie o jednotlivých krokoch zamestnávateľa a štátneho príslušníka tretej krajiny v súvislosti s možnosťou získať pobyt a zamestnanie na území SR.

12:10 - 13:00 Obed

13:00 - 14:30   Mgr. Diana Maťugová, MA, imigračný špecialista

Ako zamestnať cudzinca – získanie povolenia na pobyt krok za krokom

Praktické aspekty získavania povolení na pobyt, prípadne modrej karty: 

 • popis jednotlivých krokov k získaniu potrebných povolení a ich správne načasovanie,
 • ako získať potrebné informácie,
 • popis vyžadovaných dokumentov a špecifiká ich získavania,
 • najčastejšie problémy,
 • vzory žiadostí a ako sa vypĺňajú,
 • imigračné požiadavky pre rodinných príslušníkov.

14:30 - 14:45 Prestávka s občerstvením

14:45 - 15:25   JUDr. Lucia Sabová Danková, Národný inšpektorát práce

Nelegálne zamestnávanie občanov tretích krajín - aktuálne informácie, kontroly a sankcie

V posledných rokoch orgány inšpekcie práce zaznamenali nárast prípadov zisteného nelegálneho zamestnávania zamestnancov – občanov tretích krajín. Nelegálne zamestnávanie spočíva v najväčšej miere v nesplnení podmienok na zamestnávanie týchto osôb, ktoré vyplývajú zo zákona o službách zamestnanosti, ako aj v ich zdržiavaní sa na území SR v rozpore s ustanoveniami zákona o pobyte cudzincov.

Osobitne sa čoraz častejšie vyskytujú prípady nelegálneho zamestnávania štátnych príslušníkov tretích krajín subjektmi usadenými v zahraničí, ako aj tvorba sofistikovaných schém zamestnávania štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí sú pri ceste ku koncovému odberateľovi služby, alebo práce na Slovensku presúvaní reťazou viacerých subjektov.

V prípade zistenia nelegálneho zamestnávania sú zamestnávateľom ukladané vysoké finančné pokuty ale aj iné sankcie, ktoré majú veľký vplyv na ich ďalšie podnikanie. Príspevok pokrýva koncepciu nelegálneho zamestnávania na Slovensku s dôrazom na problematiku nelegálneho zamestnávania občanov tretích krajín, objasňuje sankcie vyplývajúce zo zisteného nelegálneho zamestnávania ako aj mapuje súčasný stav nelegálneho zamestnávania občanov tretích krajín a výsledky kontrol za obdobie roku 2017 a prvej polovice tohto roku.

15:25 - 16:00   Ing. Martina Švaňová

Mzdový pohľad na zamestnávanie cudzincov

 • Sociálne poistenie.
 • Zdravotné poistenie.
 • Registrácie a postupy.
 • Preddavky na daň.
 • Ročné zúčtovanie dane.

16:00 - Tombola a ukončenie konferencie

 

Máte otázky k tejto konferencii?

Radi Vám pomôžeme!

Input:

Sprievodný program - Zamestnávanie cudzincov z tretích krajín - zamerané na Srbsko, Ukrajinu, Rusko

MARY KAY

mary kay

Tombola

tombola

 

Popis

Zamestnávanie cudzincov z tzv. tretích krajín (krajín mimo EÚ) je aktuálnou témou dneška. Ako sa vyznať v tomto zložitom procese? Prinášame Vám pohľad 6 odborníkov z praxe. Na konferencii sa budeme venovať novele zákona o službách zamestnanosti účinnej od 1.5.2018. Rovnako sa veľmi prakticky pozrieme na to, ako krok za krokom zamestnať príslušníka z krajín mimo EÚ.

 

Kontaktná osoba

Dana Jánošíková
dana.janosikova@eseminare.sk
02/33 00 52 28

Cieľová skupina - Zamestnávanie cudzincov z tretích krajín - zamerané na Srbsko, Ukrajinu, Rusko

personalistom, mzdovým účtovníkom, konateľom, majiteľom

Lektori - Zamestnávanie cudzincov z tretích krajín - zamerané na Srbsko, Ukrajinu, Rusko

Ing. Peter Varga

Ing. Peter Varga

Skúsený odborník pôsobiaci na Odbore sprostredkovateľských služieb Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny.

JUDr. Alena Huťanová

JUDr. Alena Huťanová

Po absolvovaní práva na univerzite získala pracovnú pozíciu podnikovej právničky a poradcu riaditeľa. Neskôr sa uplatnila ako vedúca personálneho oddelenia vo verejnej správe SR, vo viacerých bankách i obchodných spoločnostiach. V súčasnosti je konateľkou spoločnosti, ktorá sa venuje personálnemu poradenstvu a pracovnému právu.

Ing. Martina Švaňová

Ing. Martina Švaňová

Od roku 2000 sa venuje oblasti miezd, odvodov, daní, pracovnému právu a príslušnej legislatíve. Ukončila štúdium na univerzite Alexandra Dubčeka v Trenčíne v odbore Ľudské zdroje a personálny manažment. V súčasnosti pôsobí v nadnárodnej spoločnosti, kde má na starosti personálnu a mzdovú politiku v rámci SR. Okrem toho sa venuje aj lektorovaniu a pravidelne prispieva do odborných časopisov a portálov zameraných na oblasť HR, pracovného práva a mzdového účtovníctva.

JUDr. Lucia Sabová Danková

JUDr. Lucia Sabová Danková

Na Národnom inšpektoráte práce pôsobí od januára 2016. Odborne zastrešuje administratívnu spoluprácu s kontaktnými orgánmi v členských štátoch Európskej únie prostredníctvom informačného systému o vnútornom trhu ako aj oblasť vysielania zamestnancov a zamestnávania cudzincov. Venuje sa poradenstvu pri dodržiavaní právnych predpisov v pracovnoprávnej oblasti pre širokú oblasť fyzických a právnických osôb pôsobiacich v Slovenskej republike ako aj v zahraničí v pozícii zamestnancov alebo zamestnávateľov.

Mgr. Diana Maťugová,MA

Mgr. Diana Maťugová,MA

Pôsobí ako imigračný špecialista v spoločnosti PricewaterhouseCoopers Tax, k.s. Má skúsenosti s poradenstvom a praktickou asistenciou cudzincom z EÚ a tretích krajín pri podávaní žiadosti o udelenie trvalého a prechodného pobytu, vrátane splnenia potrebných náležitostí voči Cudzineckej polícii, Úradu práce sociálnych vecí a rodiny či Národného inšpektorátu práce. 

Dominik Oslanec

Dominik Oslanec

V súčasnosti pracuje na odbore cudzineckej polície Úradu hraničnej a cudzineckej polície Prezídia Policajného zboru. S problematikou cudzincov, ich pobytu ako aj ich návratov sa v rámci svojej pracovnej kariéry na úrovni aplikačnej a metodickej sa zaoberá od roku 1999.

Časový harmonogram - Zamestnávanie cudzincov z tretích krajín - zamerané na Srbsko, Ukrajinu, Rusko

8:30 – 9:00 | Prezentácia účastníkov

9:00 – 9:50 | Zamestnávanie cudzincov z pohľadu pracovnoprávnych vzťahov

9:50 – 10:05 | Prestávka s občerstvením

10:05 – 11:10 | Novela zákona o službách zamestnanosti v časti zamestnávania štátnych príslušníkov tretej krajiny od 1.5.2018

11:10 – 12:10 | Proces príjímania štátnych príslušníkov tretích krajín na územieSR za účelom zamestnania

12:10 – 13:00 | Obed

13:00 – 14:30 | Ako zamestnať cudzinca – získanie povolenia na pobyt krok za krokom

14:30 – 14:45 | Prestávka s občerstvením

14:45 – 15:25 | Nelegálne zamestnávanie občanov tretích krajín - aktuálne informácie, kontroly a sankcie

15:25 – 16:00 | Mzdový pohľad na zamestnávanie cudzincov

16:00 - | Tombola a ukončenie konferencie

Miesto konania - Zamestnávanie cudzincov z tretích krajín - zamerané na Srbsko, Ukrajinu, Rusko

Hotel MIKADO****

Hollého 11

949 01 Nitra

Hotel Mikado Hotel Mikado Hotel Mikado Hotel Mikado

GPS súradnice

N 48°18'24.5" E 18°04'38.6" ‎

Navigácia z BA

 • Z Bratislavy po ceste D1/E571/E58/E75 (46,3 km)
 • Zíďte zjazdom Trnava a zaraďte sa na – cesta 51/E571/E58 smerom na – Nitra (38,5 km)
 • Zíďte zjazdom na – Nitra
 • Zaraďte sa do Bratislavská
 • Z kruhového objazdu zíďte zjazdom 3. na – Štúrova
 • Odbočte doprava na – Hollého
 • Hollého 1496/11, 94901 Nitra – Staré Mesto, Slovenská republika

Navigácia z autobusovej a železničnej stanice

 • Zamierte na sever – na Staničná, smerom na – Cintorínska
 • Odbočte doľava – na Cintorínska
 • Odbočte doprava - na Železničiarska
 • Z kruhového objazdu zíďte zjazdom 1 – na Hollého
 • Hollého 1496/11, 94901 Nitra – Staré Mesto, Slovenská republika

Mapa

Termíny a prihlásenie - Zamestnávanie cudzincov z tretích krajín - zamerané na Srbsko, Ukrajinu, Rusko

Miesto
Dátum
Lektor
Cena
Prihlásiť sa
 • Nitra
Hotel MIKÁDO ****
Hollého 11 949 01 Nitra
 • 21.8.2018
 • Ing. Peter Varga, JUDr. Alena Huťanová, Ing. Martina Švaňová, JUDr. Lucia Sabová Danková, Mgr. Diana Maťugová,MA, Dominik Oslanec
 • 149 € + DPH
Input:
 • 23.8.2018
 • Ing. Peter Varga, JUDr. Alena Huťanová, Ing. Martina Švaňová, Mgr. Diana Maťugová,MA, JUDr. Lucia Sabová Danková, Dominik Oslanec
 • 149 € + DPH
Input:

Ešte sú k dispozícii voľné miesta.
K dispozícií je už len obmedzený počet miest.
Tento termín je žiaľ vypredaný.
Garancia termínu.

Fotogaléria - Zamestnávanie cudzincov z tretích krajín - zamerané na Srbsko, Ukrajinu, Rusko

Video

Partneri - Zamestnávanie cudzincov z tretích krajín - zamerané na Srbsko, Ukrajinu, Rusko

Organizátori konferencie

       

Partneri konferencie 

                  

Hotel plejsy            

    

       

Mediálny partner