Konferencia:
Odpady po 1. 1. 2020 – legislatíva vs prax

Trvanie konferencie: 1-dňová konferencia

Základné informácie

Účastnícky poplatok: 169 € bez DPH , zahŕňa pracovné materiály, občerstvenie počas celej doby konferencie a plnohodnotný obed.

Doba trvania: odborná konferencia, trvanie 8.30-14.40

Téma

Prehľad najdôležitejších legislatívnych zmien v zákone o odpadoch na rok 2020. Aktuálny stav Informačného systému odpadového hospodárstva. Možnosti vedenia elektronickej evidencie odpadov. 3 základné piliere novej odbornej konferencie, ktorá prepája legislatívu a prax. Na vaše otázky budú odpovedať 3 odborníci: Ing. Peter Gallovič, Ing. Ivan Kapitáň (MŽP SR) a Peter Socháň.

termín

Počet termínov k dispozícií : 1
Najbližší termín: 28.1.2020
Miesto: Bratislava

Program konferencie

 • 8:30 – 9:00

  Registrácia účastníkov s občerstvením

 • 9:00 – 10:30

  Ing. Peter Gallovič

  Zákon o odpadoch a vykonávacie predpisy – zmeny od 1. 1. 2020

  • Prehľad právnych predpisov v odpadovom hospodárstve.
  • Programové dokumenty – zrušenie § 10.
  • Povinnosti právnických osôb a fyzických osôb: upravená povinnosť výkupní a zberní, posilnenie zodpovednosti fyzických osôb za nakladanie so stavebným odpadov z jednoduchých stavieb, doplnený § 16a – školský zber.
  • Rozšírená zodpovednosť výrobcov – zmeny v rozsahu povinností.
  • Osobitné prúdy odpadov – odpadové oleje – úprava.
  • Komunálny odpad – zmena definícií a zodpovednosti za nakladanie, triedený zber kuchynského odpadu od občana – úprava.
  • Administratívne nástroje – autorizácie, povolenia na jednotlivá činnosti – úprava.
  • Nové znenie § 103 – Informačný systém odpadového hospodárstva.
  • Prechodné ustanovenia platnosti novely zákona.
  • Doplnenie a úprava príloh.
  • Novely iných zákonov – o miestnych daniach a miestnom poplatku, o Environmentálnom fonde a o IPKZ.
  • Účinnosť poslednej novely zákona o odpadoch.
  • Vykonávacie predpisy k zákonu o odpadoch – návrh novely jednotlivých vyhlášok.
 • 10:30 – 10:40

  Prestávka s občerstvením

 • 10:40 – 12:10

  Ing. Peter Gallovič

  Zákon o odpadoch a vykonávacie predpisy – zmeny od 1. 1. 2020

  • Pokračovanie prednášky.
  • Diskusia – priestor na vaše otázky.
 • 12:10 – 13:10

  Obed

 • 13:10 – 13:40

  Ing. Ivan Kapitáň

  Informačný systém odpadového hospodárstva – aktuálny stav

 • 13:40 – 14:40

  Peter Socháň

  Možnosti vedenia elektronickej evidencie odpadov

 • 14:40

  Tombola a ukončenie konferencie

Máte otázky k tejto konferencii?

Radi Vám pomôžeme!

Input:

Popis

Konferencia venovaná problematike odpadového hospodárstva poskytne účastníkom dôležité informácie o aktuálnom stave odpadového hospodárstva a zmenách platných na rok 2020. Ing. Peter Gallovič Vás prevedie najdôležitejšími zmenami, ktoré priniesla novela zákona.

Od odborníka z MŽP Ing. Ivana Kapitáňasa dozviete o aktuálnom stave Informačného systému odpadového hospodárstva. 

O možnosti vedenia elektronickej evidencie odpadov budete môcť diskutovať s výkonným riaditeľom Petrom Socháňom.

Počas konferencie ponúkame dostatočný priestor na vaše otázky.

Kontaktná osoba

Dana Jánošíková
dana.janosikova@eseminare.sk
02/33 00 52 28

Cieľová skupina

Pôvodcom odpadov, firmám, ktoré nakladajú s odpadmi, výrobcom, ktorí uvádzajú na trh vyhradené produkty (obaly, elektrozariadenia, batérie a akumulátory, vozidlá, pneumatiky), mestám a obciam, všetkým záujemcom o problematiku.

Lektori

Ing. Peter Gallovič

Ing. Peter Gallovič

Expert na odpadové hospodárstvo, na začiatku svojej kariéry pracoval ako prevádzkový geológ. Neskôr pôsobil ako výskumný pracovník aj ako vedúci informačnej kancelárie Centra zneškodňovania odpadov, a tiež ako riaditeľ odboru odpadového hospodárstva v oblasti verejnej správy. Je odborne spôsobilý pre autorizované činnosti a oprávnený na vydávanie odborných posudkov pre odpadové hospodárstvo v oblasti autorizácie a úpravy odpadov.

Peter Socháň

Peter Socháň

Je odborníkom na environmentálny manažment. Od roku 2006 riadi spoločnosť ENVIS zaoberajúcu sa poradenskou, konzultačnou a audítorskou činnosťou v oblasti ochrany životného prostredia. Je zodpovedný za odborné poradenstvo, ktoré zahŕňa oblasť odpadového hospodárstva, ochrany vôd a ovzdušia, posudzovanie vplyvov na životné prostredie (EIA), odborné kurzy a školenia a environmentálne audity. Je odborne spôsobilou osobou v oblasti posudzovania vplyvov činností na životné prostredie.

 

Ing. Ivan Kapitáň

Ing. Ivan Kapitáň

Po ukončení štúdia na Fakulte prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov, odboru poštovej a telekomunikačnej prevádzky, pôsobil ako projektový manažér projektov financovaných z EÚ na Slovenskej agentúre životného prostredia. Od roku 2013 sa venuje ako projektový manažér IT projektom. Na MŽP SR pracuje od r. 2017 ako projektový manažér ISOH.

Časový harmonogram

8:30 – 9:00 | Registrácia účastníkov s občerstvením

9:00 – 10:30 | Zákon o odpadoch a vykonávacie predpisy – zmeny od 1. 1. 2020

10:30 – 10:40 | Prestávka s občerstvením

10:40 – 12:10| Zákon o odpadoch a vykonávacie predpisy - zmeny od 1. 1. 2020 – pokračovanie prednášky

12:10 – 13:10 | Obed

13:10 – 13:40 | Informačný systém odpadového hospodárstva – aktuálny stav

13:40 – 14:40 | Možnosti vedenia elektronickej evidencie odpadov

14:40 | Diskusia, tombola a ukončenie konferencie

Miesto konania

Apollo Hotel ****

Dulovo nám. 1

821 08 Bratislava

Apollo Hotel Apollo Hotel Apollo Hotel Apollo Hotel

GPS súradnice

N 48° 09' 00.5'' E 17° 08' 00.2'' ‎

Mapa

Termíny a prihlásenie - Odpady po 1. 1. 2020 – legislatíva vs prax

 • Bratislava
 • 28.1.2020
 • Ing. Peter Gallovič, Peter Socháň, Ing. Ivan Kapitáň
 • 169 € + DPH
Input:

Ešte sú k dispozícii voľné miesta.
K dispozícií je už len obmedzený počet miest.
Tento termín je žiaľ vypredaný.
Garancia termínu.

Fotogaléria

Video

Konferencia Enviro v Bratislave

Záznam

Partneri

Organizátori konferencie

Partneri konferencie 

                  

epasizip

                       

       

Mediálny partner