Konferencia:
BOZP v roku 2019 – Legislatívne požiadavky a prax - 4.ročník
Miesto
Termín
Input:

Kalendár konferencií
Aby vám neušiel žiadny termín.

Konferencia:
BOZP v roku 2019 – Legislatívne požiadavky a prax - 4.ročník

Trvanie konferencie: 1-dňová konferencia

Základné informácie

Účastnícky poplatok: 139 € bez DPH , zahŕňa pracovné materiály, občerstvenie počas celej doby konferencie a plnohodnotný obed.

Doba trvania: odborná konferencia, trvanie 8.30-16.00

Téma

4.ročník úspešnej konferencie BOZP. Získate dôležité informácie o aktuálnom stave a pripravovaných zmenách v legislatíve BOZP, prehľad o povinnostiach zamestnávateľa voči svojim zamestnancom v rámci pracovno-právnych vzťahov. Veľmi zaujímavou problematikou bude téma pracovných úrazov. Novinkou sú kontroly, prehliadky a sankcie z NIP!

termín

Počet termínov k dispozícií : 1
Najbližší termín: 21.11.2019
Miesto: Bratislava

Program konferencie

 • 8:30 – 9:00

  Registrácia účastníkov s občerstvením

 • 9:00 – 10:15

  Ing. Tamara Paceková

  Legislatíva v oblasti BOZP - skúsenosti z aplikačnej praxe

  • Problematika oboznamovania
  • Podmienky získania odbornej spôsobilosti
  • Poverenia koordinátora bezpečnosti pri oprave na stavenisku
 • 10:15 – 10:30

  Prestávka s občerstvením

 • 10:30 – 11:15

  Pracovný úraz z pohľadu bezpečnostného technika

  • Povinnosti zamestnanca a zamestnávateľa pri vzniku pracovného úrazu

       11:15 – 12:15

JUDr. Jozef Lukajka

Sankcie a nároky z pracovných úrazov

 • Možnosti zbavenia sa zodpovednosti
 • Riešenie sporných skutočností s inšpektorátom práce, poškodeným, sociálnou poisťovňou, OČTK
 • Pokuty za pracovné úrazy do 100.000 eur
 • Trestnoprávna zodpovednosť zamestnancov a trest odňatia slobody
 • Náhrada škody a nemajetkovej ujmy za pracovný úraz v desiatkach tisíc eur
 • 12:15 – 13:00

  Obed

 • 13:00 – 14:15

  Kontroly a prehliadky z pohľadu inšpekcie práce

 • 14:15 – 15:30

  MUDr. Ľudmila Ondrejková

  Ochrana zdravia pri práci - povinnosti zamestnávateľov, pracovná zdravotná služba, rizikové práce a choroby z povolania v SR

 • 15:30

  Tombola a ukončenie konferencie

Máte otázky k tejto konferencii?

Radi Vám pomôžeme!

Input:

Sprievodný program

MARY KAY

mary kay

Tombola

tombola

Popis

Nezmeškajte 4.ročník úspešnej konferencie BOZP – Legislatívne požiadavky a prax. Vynikajúca kombinácia prehľadu zmien v zákonoch a praktických príkladov.

Kontaktná osoba

Dana Jánošíková
dana.janosikova@eseminare.sk
02/33 00 52 28

Cieľová skupina

Konferencia je určená majiteľom, zamestnávateľom, vedúcim zamestnancom, manažérom BOZP, referentom BOZP, ergonómom, audítorom systému manažmentu BOZP, osobám spôsobilým zaisťovať úlohy v prevencii rizík a všetkým ostatným záujemcom o danú problematiku.

Na tejto konferencii sa stretnete s pojmami ako:

vyhláška o technických zariadeniach a o stavebných prácach, zákon č. 355/2007, pracovná zdravotná služba, rizikové práce, choroby z povolania, pracovný úraz, inšpektorát práce a jeho právomoc, ochrana osobných údajov, ochrana zdravia pri práci, kategórie prác, dokumentácia BOZP a k pracovným úrazom, kamerový systém,

Lektori

JUDr. Jozef Lukajka PhD.

JUDr. Jozef Lukajka PhD.

Lektor pôsobí o roku 2013 v Advokátskej kancelárii BÁNOS s.r.o., kde sa od prijatia pôvodného zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov, venuje problematike tejto agendy. Za tieto roky pôsobenia pri ochrane osobných údajov poskytol viac ako 300 právnych riešení ochrany osobných údajov pre firmy, nemocnice, živnostníkov, školy, obce a pod. V roku 2016 úspešne absolvoval skúšku na Úrade na ochranu osobných údajov na výkon funkcie zodpovednej osoby k OOÚ a taktiež získal osvedčenie bezpečnostného technika v zmysle zákona o BOZP.

Okrem vykonávania činnosti v advokácii, zastupovania klientov pre súdmi, Úradom na ochranu osobných údajov a inými štátnymi inštitúciami, sa venuje aj lektorskej a publikačnej činnosti.

Je autorom mnohých vedeckých článkov publikovaných v odborných časopisoch. Prednáša najmä problematiku pracovného práva, BOZP, OOÚ a práva e-shopov. Na štátnej jazykovej škole študoval anglický a francúzsky jazyk, v roku 2011 úspešne absolvoval Štátnu skúšku - Certificate of foreign language skills in EUROPEAN LAW a v roku 2012 Štátnu jazykovú skúšku z Anglického jazyka.

MUDr. Ľudmila Ondrejková, MPH

MUDr. Ľudmila Ondrejková, MPH

Zaoberá sa problematikou ochrany zdravia pri práci na odbore preventívneho pracovného lekárstva Úradu verejného zdravotníctva SR. Vykonáva odborné, koncepčné a metodické činnosti s celoslovenskou pôsobnosťou.

Ing. Tamara Paceková

Ing. Tamara Paceková

Odborníčka v legislatíve technických zariadení. Svoje skúsenosti získala aj počas zamestnania na MPSVR SR, odbor ochrany práce. Podieľala sa na príprave právnych predpisov v oblasti všeobecnej bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, inšpekcie práce, bezpečnosti technických zariadení a aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky. Dlhoročné skúsenosti z praxe prednáša aj ako lektorka na odborných seminároch a konferenciách. 

Časový harmonogram

8:30 – 9:00 | Registrácia účastníkov s občerstvením

9:00 – 10:15 | Legislatíva v oblasti BOZP - skúsenosti z aplikačnej praxe

10:15 – 10:30 | Prestávka s občerstvením

10:30 – 11:15 | Pracovný úraz z pohľadu bezpečnostného technika

11:15 – 12:15 | Sankcie a nároky z pracovných úrazov

12:15 – 13:00 | Obed

13:00 – 14:15 | Kontroly a prehliadky z pohľadu inšpekcie práce

14:15 – 15:30 | Ochrana zdravia pri práci - povinnosti zamestnávateľov, pracovná zdravotná služba, rizikové práce a choroby z povolania v SR

15:30 | Tombola a ukončenie konferencie

Miesto konania

Apollo Hotel ****

Dulovo nám. 1

821 08 Bratislava

Apollo Hotel Apollo Hotel Apollo Hotel Apollo Hotel

GPS súradnice

N 48° 09' 00.5'' E 17° 08' 00.2'' ‎

Mapa

Termíny a prihlásenie - BOZP v roku 2019 – Legislatívne požiadavky a prax - 4.ročník

Miesto
Dátum
Lektor
Cena
Prihlásiť sa
 • Bratislava
 • 21.11.2019
 • JUDr. Jozef Lukajka PhD., MUDr. Ľudmila Ondrejková, MPH, Ing. Tamara Paceková
 • 139 € + DPH
Input:

Ešte sú k dispozícii voľné miesta.
K dispozícií je už len obmedzený počet miest.
Tento termín je žiaľ vypredaný.
Garancia termínu.

Fotogaléria

Fotogaléria

Video

Konferencia BOZP v Bratislave

Záznam

Partneri

Organizátori

Partneri

 Ejendals Sagitta

 marykay            logo r-c

         

 SES

   

Mediálny partner BOZPonline